TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 – „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő program”

Projekt címe: „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő program”

Projekt azonosító: TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr

Támogatás összege: 260 000 000 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.09.01.-2021.08.31.

Elvégzett tevékenység: szakértői munkák (közösségi beavatkozási terv elkészítése), projektmenedzsment

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elsődleges célja a Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve szegregátummal veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése. A Győr-Újvárosi lakosok kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex, helyben elérhető szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg és életkörülményeik javítását szolgálják.

A projektkonzorciumot alkotó két szervezet számos antidiszkriminációs, közösségi, szociális, mentálhigiénés, egészségügyi és oktatási, tehetséggondozó, ismeretterjesztő programot kíván megvalósítani.

Szociális munkások segítik a lakosok, célcsoport projektbe vonását és aktív részvételük elérését a különböző programokon, továbbá a projekt magas szintű szakmai munkáját biztosítják. Ösztönzik a hátrányos helyzetű lakosság képzettségi szintjének növelését, az élethosszig tartó tanulás készségének és igényének fejlesztését, munkaerőpiaci beilleszkedésüket egyéni fejlesztési tervek kidolgozásával és nyomonkövetésével.

A többségi társadalom érzékenyítése, az inkluzív szemlélet terjedése szempontjából fontosak azok a rendezvények, ahol közösen, együtt tevékenykednek a célcsoport tagjai, az akcióterületen dolgozó szakemberek, szervezetek. A szemléletformáláshoz hozzátartozik a véleménycsere, az új ismeretek befogadása, feldolgozása, melyhez jó lehetőséget teremtenek az előadások, ismeretterjesztő, közösségformáló programok. Főként a gyerekekre és családokra fókuszáló olyan játékos formájú programokon, sport és szabadidős tevékenységeken, versenyeken, vetélkedőkön, családi napokon vehetnek részt az újvárosi lakosok, melyek keretében megismerkedhetnek a városrész helytörténeti és természeti értékeivel, bemutatkozhatnak a civil szervezetek, amatőr csoportok, tehetséggondozó körök. A rendszeresen szervezett előadásokon, beszélgetéseken a gyerekneveléssel kapcsolatos problémákra, kérdésekre kaphatnak választ a szülők a szakemberektől.

Az 5-18 év közötti fiatalokat a tanulmányi hátrányaik leküzdésében, iskolai felzárkózásukban, továbbtanulásukban közvetlenül segítik az oktatási és készségfejlesztési programok, mint iskolaelőkészítő-, logikai készségfejlesztő, tantárgyfelzárkóztató foglalkozások, magatartásformáló-, kompetenciafejlesztő tréningek, alkotóklubok, tehetséggondozó körök.

A foglalkoztatás elősegítése érdekében kiemelt feladat a hátrányos helyzetű családok gyermekei számára olyan minta mutatása, mely értéknek tekinti a tanulást és kiemelkedési lehetőséget biztosít a jelenlegi körülmények közül. Különböző személyiségfejlesztő-, pályaorientációs programokon, saját élményen alapuló tevékenységeken, kísérleti mentorprogramon keresztül járul hozzá a projekt a gondolkodásuk alakításához, a tanulás szerepének és a munka fontosságának tudatosításához, a helyben élő tehetséges fiatalok vállalkozóvá válásának elősegítéséhez.

Az egészségfejlesztést célzó programelemek – előadássorozatok, egészségnapok, prevenciós programok – az alacsony szociális státuszú lakosság számára az egészséges életmódhoz szükséges információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítását, különféle szűrővizsgálatokon való részvétel lehetőségét biztosítják.

Pszicho-szociális konzultációs központ kerül kialakításra az akcióterületen szenvedélyproblémával küzdők, veszélyeztetettek, családtagjaik és a velük kapcsolatban álló szakemberek számára. Szolgáltatásaikat egyéni tanácsadási formában teszik elérhetővé az ügyfelek részére. A szakmai tevékenység az alábbi szolgáltatásokra terjed ki: információnyújtás, hozzátartozók segítése, egyéni esetkezelés, konzultáció, segítő beszélgetés, krízisintervenció, segítségnyújtás a munkaerő-piaci re-integrációban, életvezetési tanácsadás, szociális tanácsadás, ügyintézés, önsegítő csoportok létrehozása és működtetése, tréningek.

A projekt szakmai hatékonyságát hivatottak biztosítani egyrészt a negyedévente megrendezésre kerülő „jelzőrendszeri kerekasztalok” az akcióterületen dolgozó védőnők, óvónők, pedagógusok, a szociális intézmények és segítő szervezetek tagjainak részvételével, valamint a szociális munkások részére szervezett szupervíziók.